Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikelen

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Geheimhouding
 4. Aanbiedingen
 5. Overeenkomsten
 6. Opdrachten en termijn van uitvoering
 7. Honorarium, kosten en tarieven
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Intellectuele eigendom
 10. Aansprakelijkheid
 11. Toepasselijk recht
 12. Persoonsregistratie

Art. 1. Definities

 1. 1.1  Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: Patricia Nelen
 2. 1.2  Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 3. 1.3  Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. 1.4  Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al dat gene wat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever onderneemt c.q. doet ondernemen.

Art. 2. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.

 

Art. 3. Geheimhouding

3.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit na de beëindiging van de opdracht.

 

Art. 4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld.

Algemene voorwaarden Patricia Nelen Versie: juli 2019 1

4.2 Alle bij een aanbieding verstrekte stukken, inlichtingen en/of specificaties worden naar beste weten verstrekt maar gelden steeds bij benadering en zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

 

Art. 5. Overeenkomsten

5.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

5.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

Art. 6. Opdrachten en termijn van uitvoering

6.1 Een door opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd heeft – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft – slechts een indicatieve strekking.

6.2 De binding van opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat respectievelijk nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

6.3 Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6.4 Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van (algemene) voorwaarden van de andere door opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding indien de opdrachtnemer dit direct na bekend worden schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever.

6.5 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden doen gelden.

6.6 In geval van overmacht – zoals verwoord in artikel 6.5 – zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van een opdracht af te nemen en te vergoeden.

 

Art. 7. Honorarium, kosten en tarieven

7.1 De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

7.2 Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een opdracht door

opdrachtnemer worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding per kilometer is € 0,50.

7.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde omzetbelasting.

7.4 De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door opdrachtnemer in het kader van de opdracht rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

7.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.

7.6 Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste opdrachtvergoeding wordt gewerkt.

 

Art. 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling dient te gebeuren – indien niet anders is overeengekomen – binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bankrekening.

8.2 Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening brengen overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

8.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 100,- bedragen.

 

Art. 9. Intellectuele eigendom

9.1 Rapporten, plannen, modellen, technieken, instrumenten en overige middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Art. 10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

Algemene voorwaarden Patricia Nelen Versie: juli 2019 3

10.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag voor de laatste zes maanden.

10.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één jaar na het einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

 

Art. 11. Toepasselijk recht
11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Er is sprake van een geschil, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

 

Art. 12. Persoonsregistratie

12.1 Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

12.2 Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Algemene voorwaarden Patricia Nelen Versie: juli 2019 4